top of page

บริการด้านบัญชี

ด้วยประสบการณ์ประกอบกับความเชี่ยวชาญและชำนาญในเรื่องกฏหมายทางภาษีอากร การบันทึกบัญชี พร้อมการจัดเก็บเอกสาร เราพร้อมที่จะช่วยให้ท่านได้สามารถนำข้อมูลของท่านไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดสำหรับธุรกิจของท่าน เพื่อการวางแผนในการประกอบธุรกิจต่อไป

อาทิเช่น

  • บริการด้านให้คำปรึกษาด้านปัญหาภาษีอากร

  • บริการด้านการบันทึกบัญชีพร้อมปิดงบประจำปี

  • บริการด้านผู้ตรวจสอบบัญชี

  • บริการยื่นรวบรวมและยื่นแบบแสดงภาษีต่อกรมสรรพากร

  1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30,ภพ.36)

  2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด3,ภงด53,ภงด54

  3. ภาษีนิติบุคคล (ภงด50, ภงด.51)

 

bottom of page