top of page
บริการรับทำบัญชี
Accountancy Outsorcing

เราพร้อมให้บริการในด้านการบันทึกบัญชีและการวางระบบบัญชีอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และเพื่อผลลัพท์ของข้อมูลที่ถูกต้อง ในการวางแผนการบริหารบริษัท

บริการจดทะเบียนบริษัท
Company Resigtation

งานจดทะเบียนต่างๆ อาทิเช่น

  • จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนใหม่

  • เพิ่ม / ลดทุนจดทะเบียน

  • เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

  • เปลี่ยนแปลงที่อยู่

งานด้านบุคคล / เงินเดือน
Payroll

งานด้านบุคคลและเงินเดือน

  • ยื่นจดทะเบียนประกันสังคม

  • แจ้งเข้า / ออกพนักงาน

  • ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

bottom of page