top of page

บริการด้านงานจดทะเบียน

งานจดทะเบียนต่างๆ อาทิเช่น

  • จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนใหม่

  • เพิ่ม / ลดทุนจดทะเบียน

  • เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

  • เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท / ห้างหุ้นส่วน

เนื่องจากแต่ละรูปแบบธุรกิจมีข้อแต่ต่างกันทั้งในเรื่องกฏหมายการจัดตั้ง ข้อบังคับต่างๆ ในบริการของเรานั้นครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาในข้อกฏหมายต่างๆตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารและพร้อมด้วยการยื่นเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจ 

bottom of page